บริษัท เค.เอ็น. โกร อัพ ซิสเต็ม จำกัด

 บริการ ขอ มอก.

บริษัทเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการขออนุญาตมอก.ทุกผลิตภัณฑ์ทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้าโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงของเรา

โยธาและเหล็ก

วัสดุก่อสร้าง คอนกรีต สุขภัณฑ์ เซรามิก

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้ากำลังและแบตเตอรี่

เครื่องกล ยานยนต์และชิ้นส่วน

เคมี ยาง สี โภคภัณฑ์ สิ่งทอ

บริการของเรา

บริการขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

บริการที่ปรึกษาและรับมอบอำนาจในการดำเนินการ ขอมอก.แทนลูกค้า
ลูกค้าจะได้รับรายงานความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอในทุกขั้นตอน
เรามีทีมที่ปรึกษาการ ขอมอก.ที่พร้อมดูแลคุณลูกค้าทุกท่าน

บริการครบวงจร รวดเร็ว

บริการของ K.N. GROW UP SYSTEM

ทีมที่ปรึกษาของเราจะให้คำเเนะนำพร้อมดูเเลลูกค้าทุกท่าน ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต มอก.

 • ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดเตรียมพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการขออนุญาต
 • แจ้งการจัดเตรียมตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตตามที่หน่วยงานกำหนด
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องของหน่วยงาน, ห้องทดสอบ, หน่วยตรวจ ตั้งแต่ต้นจนได้รับใบอนุญาต
 • วัตถุดิบเหล็กและเหล็กกล้า
 • ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า
 • กระจกเทมเปอร์
 • เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

บริการขอหนังสือพิจารณาขอบข่ายและเอกสารตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์

 

ทางบริษัทมีบริการครบทุกประเภทสินค้า ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า เราให้บริการครบวงจร ทั้งขอใบอนุญาตมาตรฐานทั่วไป และมาตรฐานบังคับ รวมถึงมาตรฐานอื่นๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เราดำเนินการให้ตั้งแต่เริ่มต้นการลงทะเบียน ตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ในทุกๆขั้นตอนจนได้รับใบอนุญาต บริการด้วยความรวดเร็ว และมีรายงานความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบในทุกๆ ขั้นตอน

มอก. ย่อมาจาก ?

มอก. เป็นคำย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standard) หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด
ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการขอใบอนุญาตมอก. มีหลักการ 2 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด และผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ ซึ่งผู้ผลิตจะยื่นขอการรับรองคุณภาพหรือไม่ก็ได้ กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องขออนุญาตเนื่องจากไม่มีผลกระทบถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับตัวอย่างสินค้าเครื่องหมายมอก.มาตรฐานทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร แหนม น้ำปลา ซอสปรุงรส แปรงสีฟัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่ เครื่องประจุแบตเตอรี่ เป็นต้น

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ ไม่ขออนุญาตไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย ดังนั้นการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขอบข่ายนี้ จึงเป็นภาคบังคับ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม สำหรับตัวอย่างสินค้าอยู่ภายใต้เครื่องหมายมอก.บังคับ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ของเล่น เต้ารับเต้าเสียบ แบตเตอรี่สำรอง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก เป็นต้น

ขั้นตอนการ ขอมอก. / ขอมอก. สินค้านำเข้า

               ขอเรียนให้ท่านทราบว่าก่อนที่จะยื่นคำ ขอมอก.สินค้าที่ผลิตในประเทศหรือ ขอมอก.สินค้านำเข้าจากต่างประเทศต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดของสินค้ารวมถึงการตรวจสอบหลักเกณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบขอบข่ายของสินค้าว่าเป็นไปตามเกณฑ์ การขออนุญาตมอก. หรือไม่
               นอกจากนี้เราขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ทดสอบสินค้าเป็นประจำที่โรงงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์การ ขออนุญาตสมอ. นี่เป็นสิ่งสำคัญในการรับรองว่ากระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่สมอ.กำหนดไว้และปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอ มอก.

 1. เอกสารแสดงลักษณะโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์พร้อมภาพประกอบ
 2. ทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (บุคคลธรรมดา)
 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกไม่เกิน 6 เดือน (นิติบุคคล)
 4. ใบประกอบกิจการโรงงาน / มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001
 5. หนังสือมอบอำนาจ / สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
 6. ใบกำกับสินค้า / ใบขนสินค้า (กรณีนำเข้า)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขอ มอก.

 1. ค่าบริการของทางบริษัทฯที่ปรึกษา (กรณีไม่ต้องการดำเนินการด้วยตนเอง)
 2. ค่าจัดทำระบบเอกสารสำหรับตรวจระบบคุณภาพโรงงาน
 3. ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์ (ชำระเมื่อส่งตัวอย่างเรียบร้อย)
 4. ค่าตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิต (ชำระเมื่อตรวจโรงงานเรียบร้อย)
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างผลิตภัณฑ์
 6. ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต

        6.1 ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (มาตรา 16 มาตราฐานทั่วไป) ราคา 3,000 บาท
        6.2 ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ (มาตรา 20 มาตราฐานบังคับ) ราคา 3,000 บาท
        6.3 ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ (มาตรา 21 มาตราฐานบังคับ) ราคา 3,000 บาท
        6.4 ใบอนุญาตย้าย (มาตรา 24) ราคา 1,500 บาท
        6.5 ใบอนุญาตโอน (มาตรา 25) ราคา 1,500 บาท
        6.6 ใบแทนใบอนุญาต ราคา 300 บาท

เอกสารระบบคุณภาพสำหรับการตรวจประเมินโรงงาน

1

การจัดซื้อและ
การควบคุมวัตถุดิบ

 • เอกสารการควบคุมระบบการจัดซื้อวัตถุดิบ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงานการควบคุมวัตถุดิบ  
 • เอกสารบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุดิบ เช่น ใบสั่งซื้อ, ใบตรวจรับเข้าวัตถุดิบ 
 • บันทึกการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบตำแหน่งการควบคุมวัตถุดิบ 

2

การควบคุม
กระบวนการผลิต

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการผลิต โดยจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบและ ทดสอบในขั้นตอนต่าง ๆ  ระหว่างกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเกณฑ์กําหนดที่ใช้ในการควบคุม

 • เอกสารบันทึกต่างๆ เช่น บันทึกการผลิต, บันทึกการตรวจสอบปริมาณการผลิต, เอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 • บันทึกการอบรมพนักงานผู้ที่ควบคุมดูแลการผลิต และเครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

3

การควบคุม
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 • เอกสารคู่มือปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อที่หลักเกณฑ์กำหนด คือ การทดสอบตามหลักเกณฑ์ของมอก.นั้นๆ  

 • บันทึกการควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น บันทึกการ QC , Spec ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  

 • การสอบกลับของผลิตภัณฑ์ (Traceability) 

 • บันทึกการฝึกอบรมพนักงานที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 

4

การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCR)

 • เอกสารคู่มือปฏิบัติการ หรือคู่มือวิธีการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในกรณีที่พบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คุณมีวิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำได้อย่างไร  
 • เอกสารการเรียกคืนสินค้า พร้อมบันทึก 
 • เอกสารการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมบันทึก 
 • เอกสารการควบคุมสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมบันทึก

5

การควบคุมเครื่องตรวจเครื่องวัดและเครื่องทดสอบ

 • ระเบียบปฏิบัติงานของทางบริษัทฯ ในการควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ 
 • แผนการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ  
 • แผนการสอบเทียบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 
 • เอกสารใบ Certificate สอบเทียบ 
 • บันทึกการฝึกอบรมพนักงานที่ใช้เครื่องตรวจฯ 

อายุของใบอนุญาต มอก.

ใบอนุญาตมอก. ไม่ระบุวันหมดอายุไว้แต่จะหมดอายุต่อเมื่อ
     – ผู้รับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ
     – ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือถึง สมอ. ขอเลิกแสดงเครื่องหมาย มอก.กับผลิตภัณฑ์
     – มีการยกเลิกและกำหนด มอก.ใหม่ หรือแก้ไข มอก.

หมายเหตุ : กรณีที่มีการยกเลิกและกำหนด มอก.ใหม่ หรือแก้ไข มอก.หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแสดงเครื่องหมาย
มอก.ผู้ผลิต มอก.ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ต่อไป ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ มอก.ใหม่หรือมอก.ที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ

ขั้นตอนการขอมอก. / ขอมอก.สินค้านำเข้า

               ขอเรียนให้ท่านทราบว่าก่อนที่จะยื่นคำขอมอก.สินค้าที่ผลิตในประเทศหรือขอมอก.สินค้านำเข้าจากต่างประเทศต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดของสินค้ารวมถึงการตรวจสอบหลักเกณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบขอบข่ายของสินค้าว่าเป็นไปตามเกณฑ์ การขออนุญาตมอก. หรือไม่
นอกจากนี้เราขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ทดสอบสินค้าเป็นประจำที่โรงงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์การ ขออนุญาตสมอ. นี่เป็นสิ่งสำคัญในการรับรองว่ากระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่สมอ.กำหนดไว้และปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอ มอก.

  • เอกสารแสดงลักษณะโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์พร้อมภาพประกอบ
  • ทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (บุคคลธรรมดา)
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกไม่เกิน 6 เดือน (นิติบุคคล)
  • ใบประกอบกิจการโรงงาน / มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001
  • หนังสือมอบอำนาจ / สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
  • ใบกำกับสินค้า / ใบขนสินค้า (กรณีนำเข้า)

เอกสารระบบคุณภาพสำหรับการตรวจประเมินโรงงาน

1

การควบคุมวัตถุดิบ

 • เอกสารการควบคุมระบบการจัดซื้อวัตถุดิบ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงานการควบคุมวัตถุดิบ  
 • เอกสารบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุดิบ เช่น ใบสั่งซื้อ, ใบตรวจรับเข้าวัตถุดิบ 
 • บันทึกการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบตำแหน่งการควบคุมวัตถุดิบ 

2

การควบคุม
กระบวนการผลิต

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการผลิต โดยจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ การควบคุมสภาวะในกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบและ ทดสอบในขั้นตอนต่าง ๆ  ระหว่างกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเกณฑ์กําหนดที่ใช้ในการควบคุม

 • เอกสารบันทึกต่างๆ เช่น บันทึกการผลิต, บันทึกการตรวจสอบปริมาณการผลิต, เอกสารวิธีปฏิบัติงานตามความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 • บันทึกการอบรมพนักงานผู้ที่ควบคุมดูแลการผลิต และเครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

3

การควบคุม
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 • เอกสารคู่มือปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อที่หลักเกณฑ์กำหนด คือ การทดสอบตามหลักเกณฑ์ของมอก.นั้นๆ  

 • บันทึกการควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น บันทึกการ QC , Spec ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  

 • การสอบกลับของผลิตภัณฑ์ (Traceability) 

 • บันทึกการฝึกอบรมพนักงานที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 

4

การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCR)

 • เอกสารคู่มือปฏิบัติการ หรือคู่มือวิธีการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไป 
 • ตามข้อกำหนด ในกรณีที่พบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณมีวิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำได้อย่างไร  
 • เอกสารการเรียนคืนสินค้า พร้อมบันทึก 
 • เอกสารการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมบันทึก 
 • เอกสารการควบคุมสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมบันทึก

5

การควบคุมเครื่องตรวจ
เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ

 • ระเบียบปฏิบัติงานของทางบริษัทฯ ในการควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ 
 • แผนการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ  
 • แผนการสอบเทียบ เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 
 • เอกสารใบ Certificate สอบเทียบ 
 • บันทึกการฝึกอบรมพนักงานที่ใช้เครื่องตรวจฯ 

อายุของใบอนุญาต มอก.

ใบอนุญาตมอก. ไม่ระบุวันหมดอายุไว้แต่จะหมดอายุต่อเมื่อ
     – ผู้รับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ
     – ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือถึง สมอ. ขอเลิกแสดงเครื่องหมาย มอก.กับผลิตภัณฑ์
     – มีการยกเลิกและกำหนด มอก.ใหม่ หรือแก้ไข มอก.

หมายเหตุ : กรณีที่มีการยกเลิกและกำหนด มอก.ใหม่ หรือแก้ไข มอก.หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแสดงเครื่องหมาย  มอก.ผู้ผลิต มอก.ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ต่อไป ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่ มอก.ใหม่หรือมอก.แก้ไขมีผลใช้บังคับ

 

รายชื่อมาตรฐานบังคับ / จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้ามาใช้เอง

เครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีกฏหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งบังคับให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ให้แก่ผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจของประเทศ

รายชื่อ มอก. บังคับ

เครื่องหมาย มอก. บังคับ

ค้นหารายชื่อมาตรฐานบังคับ (มอก.)

ที่มา Thai Industrial Standards Institute (TISI)

หมวดรายชื่อมาตรฐานบังคับ / จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้ามาใช้เอง
หมวดเคมี (3 มาตรฐาน)
1มอก. 78-2549 ผงซักฟอก
วันที่บังคับใช้ : 14 ก.ค. 2551
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 5 กิโลกรัม
2มอก. 950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
วันที่บังคับใช้ : 3 ก.พ. 2549
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 10 ถ้วย
3มอก. 1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ
วันที่บังคับใช้ : 8 ต.ค. 2547
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : -
หมวดหมวดปิโตรเลียม (1 มาตรฐาน)
1มอก. 1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ
วันที่บังคับใช้ : 4 ส.ค. 2548
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 30 ลิตร
หมวดพลาสติก (9 มาตรฐาน)
1มอก. 17-2561 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
วันที่บังคับใช้ : 31 มี.ค. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 3 ท่อน ท่อนละ 4 เมตร
2มอก. 369-2557 หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
วันที่บังคับใช้ : 28 ส.ค. 2559
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 ใบ
3มอก. 655 เล่ม 1-2553 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน
วันที่บังคับใช้ : 3 ม.ค. 2566
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 40 ชิ้น
4มอก. 655 เล่ม 2-2554 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 2 พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต
วันที่บังคับใช้ : 3 ม.ค. 2566
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 40 ชิ้น
5มอก. 655 เล่ม 3-2554 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 3 อะคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-สไตรีน และสไตรีน-อะคริโลไนไทรล์
วันที่บังคับใช้ : 3 ม.ค. 2566
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 40 ชิ้น
6มอก. 1136-2559 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
วันที่บังคับใช้ : 24 พ.ย. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 7 ม้วน
7มอก. 2493 เล่ม 1-2554 ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 1 สำหรับการอุ่น
วันที่บังคับใช้ : 3 ม.ค. 2566
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 40 ชิ้น
8มอก. 2493 เล่ม 2-2556 ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 2 สำหรับการอุ่นครั้งเดียว
วันที่บังคับใช้ : 3 ม.ค. 2566
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 40 ชิ้น
9มอก. 2921-2562 ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 11 ธ.ค. 2563
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 40 ชิ้น
หมวดยางและผลิตภัณฑ์ยาง (2 มาตรฐาน)
1มอก. 969-2562 หัวนมยางสำหรับขวดนม
วันที่บังคับใช้ : 13 ธ.ค. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 12 อัน
2มอก. 1025-2562 หัวนมยางดูดเล่น
วันที่บังคับใช้ : 13 ธ.ค. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 12 อัน
หมวดสีและวาร์นิช (8 มาตรฐาน)
1มอก. 496-2553 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์
วันที่บังคับใช้ : 9 ก.ย. 2556
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย ปริมาตรรวมกันไม่เกิน 6 ลิตร/กิโลกรัม
2มอก. 520-2553 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
วันที่บังคับใช้ : 9 ก.ย. 2556
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย ปริมาตรรวมกันไม่เกิน 6 ลิตร/กิโลกรัม
3มอก. 739-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ (direct dyes)
วันที่บังคับใช้ : 29 มี.ค. 2559
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 กิโลกรัม
4มอก. 740-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ (reactive dyes)
วันที่บังคับใช้ : 29 มี.ค. 2559
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 กิโลกรัม
5มอก. 760-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต (vat dyes)
วันที่บังคับใช้ : 29 มี.ค. 2559
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 กิโลกรัม
6มอก. 2344-2555 สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ (sulphur dyes)
วันที่บังคับใช้ : 29 มี.ค. 2559
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 กิโลกรัม
7มอก. 2532-2556 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด (acid dyes)
วันที่บังคับใช้ : 29 มี.ค. 2559
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 กิโลกรัม
8มอก. 2625-2557 สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย (Alkyd Enamel)
วันที่บังคับใช้ : 28 ม.ค. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย ปริมาตรรวมกันไม่เกิน 6 ลิตร/กิโลกรัม
มอก. 739-2563 สีสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์
วันที่บังคับใช้ : 19 ส.ค. 2566
มอก. 740-2563 สีสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ
วันที่บังคับใช้ : 19 ส.ค. 2566
มอก. 760-2563 สีสังเคราะห์ : สีแวต
วันที่บังคับใช้ : 19 ส.ค. 2566
มอก. 2344-2563 สีสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์
วันที่บังคับใช้ : 19 ส.ค. 2566
มอก. 2532-2563 สีสังเคราะห์ : สีแอซิด
วันที่บังคับใช้ : 19 ส.ค. 2566
หมวดเครื่องกล (4 มาตรฐาน)
1มอก. 27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
วันที่บังคับใช้ : 27 มี.ค. 2545
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
2มอก. 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
วันที่บังคับใช้ : 8 ส.ค. 2553
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 ถัง
3มอก. 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
วันที่บังคับใช้ : 28 มิ.ย. 2553
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
4มอก. 812-2558 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 12 ก.พ. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 8 หน่วย
หมวดยานยนต์ (15 มาตรฐาน)
1มอก. 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
วันที่บังคับใช้ : 25 ส.ค. 2544
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 ท่อ
2มอก. 683-2562 ยางในรถจักรยานยนต์
วันที่บังคับใช้ : 1 มิ.ย. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
3มอก. 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
วันที่บังคับใช้ : 25 ก.พ. 2554
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 หน่วย
4มอก. 3046-2563 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6
วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 ม.ค. 2567
5มอก. 3043-2563 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 ม.ค. 2567
6มอก. 2540-2554 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8
วันที่บังคับใช้ : 8 ธ.ค. 2555
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : -
7มอก. 3018-2563 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8
วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 ม.ค. 2567
8มอก. 2555-2554 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
วันที่บังคับใช้ : 20 ม.ค. 2557
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : -
9มอก. 2602-2556 กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์
วันที่บังคับใช้ : 26 ส.ค. 2559
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 10 แผ่น
10มอก. 2718-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑)
วันที่บังคับใช้ : 21 ม.ค. 2562
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 5 หน่วย
11มอก. 2719-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑)
วันที่บังคับใช้ : 21 ม.ค. 2562
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
12มอก. 2720-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (แก้ไขครั้งที่ ๑)
วันที่บังคับใช้ : 21 ม.ค. 2562
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
13มอก. 2721-2560 ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน
วันที่บังคับใช้ : 24 ก.ย. 2562
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : -
14มอก. 2915-2561 รถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย-สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7
วันที่บังคับใช้ : 29 มี.ค. 2563
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : -
15มอก. 2979-2562 ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำ สำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง
วันที่บังคับใช้ : 5 พ.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : -
หมวดอุปกรณ์ดับเพลิง (2 มาตรฐาน)
1มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
วันที่บังคับใช้ : 27 มี.ค. 2538
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 6 ถัง
2มอก. 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิด : โฟม
วันที่บังคับใช้ : 17 มิ.ย. 2534
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 6 ถัง
หมวดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (4 มาตรฐาน)
1มอก. 1529-2561 เครื่องปรับอากาศ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 16 มิ.ย. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
2มอก. 2134-2553 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
วันที่บังคับใช้ : 28 เม.ย. 2556
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
3มอก. 2186-2561 ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
วันที่บังคับใช้ : 29 ส.ค. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
4มอก. 2214-2561 ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 29 ส.ค. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า (23 มาตรฐาน)
1มอก. 166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน
วันที่บังคับใช้ : 11 พ.ย. 2563
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : เต้าเสียบ 50 หน่วย เต้ารับ 50 หน่วย
2มอก. 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 26 ธ.ค. 2548
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
3มอก. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
วันที่บังคับใช้ : 18 พ.ย. 2551
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 50 หน่วย
4มอก. 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
วันที่บังคับใช้ : 19 พ.ย. 2550
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 หน่วย
5มอก. 934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 16 ส.ค. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
6มอก. 1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 21 ก.พ. 2549
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
7มอก. 1389-2559 เครื่องอบผ้า : เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 17 ส.ค. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
8มอก. 1462-2562 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย: คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
วันที่บังคับใช้ : 27 ก.พ. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
9มอก. 1463-2556 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
วันที่บังคับใช้ : 26 ก.ย. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
10มอก. 1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 27 เม.ย. 2549
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
11มอก. 1641-2552 เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 17 ส.ค. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
12มอก. 1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 23 เม.ย. 2549
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
13มอก. 1773-2548 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 21 ส.ค. 2550
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
14มอก. 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
วันที่บังคับใช้ : 19 มิ.ย. 2554
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : -
15มอก. 1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 14 ก.ค. 2551
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
16มอก. 2062-2558 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 7 พ.ย. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
17มอก. 2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 26 ม.ค. 2550
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 24 หน่วย
18มอก. 2432-2555 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง
วันที่บังคับใช้ : 24 ก.พ. 2561
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 5 หน่วย
19มอก. 60335 เล่ม 2(32)-2564 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม2(32) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องนวดร่างกาย
วันที่บังคับใช้ : 16 พ.ค. 2566
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
20มอก. 60335 เล่ม 2(65)-2564 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(65) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศ
วันที่บังคับใช้ : 5 พ.ค. 2566
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
21มอก. 60335 เล่ม 2(79)-2563 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(79) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ
วันที่บังคับใช้ : 27 ธ.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
22มอก. 62368 เล่ม 1-2563 บริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บแล็ต มีผลบังคับใช้วันที่ 17 ตุลาคม 2566)
วันที่บังคับใช้ : 21 ธ.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
23มอก. 60335 เล่ม 2(37)-2564 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(37) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์และเครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์
วันที่บังคับใช้ : 2 ส.ค. 2566
หมวดไฟฟ้ากำลัง (14 มาตรฐาน)
1มอก. 11 เล่ม 3-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
วันที่บังคับใช้ : 30 ก.ค. 2556
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 500 เมตร
2มอก. 11 เล่ม 4-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
วันที่บังคับใช้ : 30 ก.ค. 2556
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 500 เมตร
3มอก. 11 เล่ม 5-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน
วันที่บังคับใช้ : 30 ก.ค. 2556
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 500 เมตร
4มอก. 11 เล่ม 101-2559 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
วันที่บังคับใช้ : 25 พ.ย. 2563
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 500 เมตร
5มอก. 85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน
วันที่บังคับใช้ : 23 ม.ค. 2551
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 100 เมตร
6มอก. 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
วันที่บังคับใช้ : 27 ธ.ค. 2542
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 200 เมตร
7มอก. 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง
วันที่บังคับใช้ : 17 เม.ย. 2556
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 5 เมตร
8มอก. 1291 เล่ม 1-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 14 ธ.ค. 2557
มอก. 1291 เล่ม 2-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
วันที่บังคับใช้ : 14 ธ.ค. 2557
มอก. 1291 เล่ม 3-2555 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ
วันที่บังคับใช้ : 14 ธ.ค. 2557
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 5 หน่วย ขนาดไม่เกิน 10 kVA
9มอก. 2165-2561 เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารติดตั้งในท่อร้อยสายฝังดินโดยตรงและแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน
วันที่บังคับใช้ : 2 มิ.ย. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 กิโลเมตร
10มอก. 2166-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
วันที่บังคับใช้ : 22 มิ.ย. 2550
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 กิโลเมตร
11มอก. 2202-2547 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์
วันที่บังคับใช้ : 15 ต.ค. 2549
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 100 เมตร
12มอก. 2425-2560 เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑)
วันที่บังคับใช้ : 10 ม.ค. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 หน่วย
13มอก. 2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
วันที่บังคับใช้ : 17 ธ.ค. 2553
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1,000 เมตร
14มอก. 2879-2560 แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 16 พ.ย. 2563
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 12 หน่วย
หมวดไฟฟ้าส่องสว่าง (10 มาตรฐาน)
1มอก. 4 เล่ม 1-2558 หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 10 ม.ค. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 50 หลอด
2มอก. 23-2558 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 20 ธ.ค. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 25 หน่วย
3มอก. 183-2562 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
วันที่บังคับใช้ : 15 ก.พ. 2566
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 40 หน่วย
4มอก. 344-2562 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
วันที่บังคับใช้ : 28 ม.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 40 หน่วย
5มอก. 956-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 3 ต.ค. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 30 หน่วย
6มอก. 2234-2557 หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 24 ก.พ. 2561
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 หน่วย
7มอก. 2235-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 24 ก.พ. 2561
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 30 หน่วย
8มอก. 2337-2557 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
วันที่บังคับใช้ : 16 ส.ค. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 หน่วย
9มอก. 2779-2562 หลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 29 มี.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 หน่วย
10มอก. 2780-2562 หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัว สำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 โวลต์: คุณลักษณะที่ต้องการความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 29 มี.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 หน่วย
หมวดเครื่องมือแพทย์ (5 มาตรฐาน)
1มอก. 30-2555 ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์
วันที่บังคับใช้ : 15 ก.ย. 2557
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 ท่อ
2มอก. 531-2558 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
วันที่บังคับใช้ : 13 พ.ค. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 12 ใบ
3มอก. 539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์
วันที่บังคับใช้ : 10 ม.ค. 2548
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 ท่อ
4มอก. 540-2564 ออกซิเจนทางการแพทย์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 7 ส.ค. 2566
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 ท่อ
5มอก.1056 เล่ม 1-2556 ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง
วันที่บังคับใช้ : 19 เม.ย. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 200 ชิ้น
มอก. 539-2564 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 ธ.ค. 2566
หมวดโภคภัณฑ์ (10 มาตรฐาน)
1มอก. 53-2548 ไม้ขีดไฟ
วันที่บังคับใช้ : 14 พ.ย. 2549
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 10 กลัก
2มอก. 685 เล่ม 1-2562 ของเล่นเฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่บังคับใช้ : 22 ก.ย. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 6 หน่วย
3มอก. 879-2553 ไฟแช็กก๊าซ
วันที่บังคับใช้ : 13 มี.ค. 2556
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 12 อัน
4มอก. 1149-2548 สีเทียน
วันที่บังคับใช้ : 22 มิ.ย. 2550
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 12 หน่วยภาชนะบรรจุ
5มอก. 2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม:ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
วันที่บังคับใช้ : 18 ส.ค. 2554
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 ใบ
6มอก. 2622-2556 ภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร
วันที่บังคับใช้ : 2 เม.ย. 2566
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 10 ชิ้น
7มอก. 3000 เล่ม 1-2562 เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 1 ชิงช้า ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ
วันที่บังคับใช้ : 21 ธ.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : -
8มอก. 3000 เล่ม 2-2562 เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 2 กระดานลื่น ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย และวิธีทดสอบ
วันที่บังคับใช้ : 21 ธ.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : -
9มอก. 3000 เล่ม 3-2563 เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 3 ม้าหมุน
วันที่บังคับใช้ : 21 ธ.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : -
10มอก. 3000 เล่ม 4-2563 เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม 4 อุปกรณ์โยก
วันที่บังคับใช้ : 21 ธ.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : -
หมวดคอนกรีต (2 มาตรฐาน)
1มอก. 15-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
วันที่บังคับใช้ : 15 มี.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 200 กิโลกรัม
2มอก. 133-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว
วันที่บังคับใช้ : 15 มี.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 200 กิโลกรัม
หมวดเซรามิก (1 มาตรฐาน)
1มอก. 792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
วันที่บังคับใช้ : 21 ส.ค. 2556
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 2 หน่วย
หมวดวัสดุก่อสร้าง (8 มาตรฐาน)
1มอก. 880-2560 กระจกโฟลตใส
วันที่บังคับใช้ : 5 เม.ย. 2563
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 ตารางเมตร
2มอก. 965-2560 กระจกเทมเปอร์
วันที่บังคับใช้ : 4 เม.ย. 2563
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 ตารางเมตร
3มอก. 1222-2560 กระจกนิรภัยหลายชั้น
วันที่บังคับใช้ : 4 เม.ย. 2563
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 ตารางเมตร
4มอก. 1231-2560 กระจกฉนวน
วันที่บังคับใช้ : 14 ก.ค. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 ตารางเมตร
5มอก. 1344-2560 กระจกโฟลตสีตัดแสง
วันที่บังคับใช้ : 5 เม.ย. 2563
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 20 ตารางเมตร
6มอก. 2066-2552 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
วันที่บังคับใช้ : 19 ม.ค. 2554
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
7มอก. 2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
วันที่บังคับใช้ : 19 ม.ค. 2554
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 4 หน่วย
8มอก. 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก
วันที่บังคับใช้ : 15 ม.ค. 2557
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 30 ตารางเมตร
หมวดเหล็ก (22 มาตรฐาน)
1มอก. 20-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม
วันที่บังคับใช้ : 18 มิ.ย. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
2มอก. 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
วันที่บังคับใช้ : 18 มิ.ย. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
3มอก. 50-2561 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
วันที่บังคับใช้ : 27 ส.ค. 2563
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
4มอก. 95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
วันที่บังคับใช้ : 30 มี.ค. 2546
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
5มอก. 348-2559 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
วันที่บังคับใช้ : 27 ก.พ. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
6มอก. 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
วันที่บังคับใช้ : 30 มี.ค. 2546
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
7มอก. 528-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป
วันที่บังคับใช้ : 14 ก.ค. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
8มอก. 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
วันที่บังคับใช้ : 15 มี.ค. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
9มอก. 1228-2561 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
วันที่บังคับใช้ : 23 ก.พ. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
10มอก. 1390-2560 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
วันที่บังคับใช้ : 10 ม.ค. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
11มอก. 1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
วันที่บังคับใช้ : 27 พ.ย. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
12มอก. 1499-2563 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
วันที่บังคับใช้ : 28 พ.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
13มอก. 1501-2564 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
วันที่มีผลใช้บังคับ : 17 ธ.ค. 2566
14มอก. 1735-2563 เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ
วันที่บังคับใช้ : 13 ธ.ค. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
15มอก. 1884-2564 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 17 ธ.ค. 2566
16มอก. 1999-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
วันที่บังคับใช้ : 10 เม.ย. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
17มอก. 2011-2563 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
วันที่บังคับใช้ : 20 ก.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
18มอก. 2012-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป
วันที่บังคับใช้ : 27 พ.ย. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
19มอก. 2060-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานถังก๊าซ
วันที่บังคับใช้ : 23 ก.พ. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
20มอก. 2140-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์
วันที่บังคับใช้ : 10 เม.ย. 2564
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
21มอก. 2223-2558 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป
วันที่บังคับใช้ : 20 มี.ค. 2560
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 1 ตัน
22มอก. 3243-2564 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 ธ.ค. 2566
หมวดอาหาร (1 มาตรฐาน)
1มอก. 51-2562 สับปะรดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
วันที่บังคับใช้ : 15 ม.ค. 2565
จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า (มาใช้เอง) : 12 กระป๋อง

บริษัท เค.เอ็น. โกร อัพ ซิสเต็ม จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัทเป็นที่ปรึกษาในการขออนุญาตมอก.ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด มีบริการทั้งผู้ผลิตในประเทศรวมถึงผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ บริการที่ปรึกษาและดำเนินงานจดทะเบียนต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

บริษัท เค.เอ็น. โกร อัพ ซิสเต็ม จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัทเป็นที่ปรึกษาในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ทุกชนิด มีบริการทั้งผู้ผลิตในประเทศรวมถึงผู้นำเข้าจากต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ บริการที่ปรึกษาและดำเนินงานจดทะเบียนต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ติดต่อเรา

เราพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาต โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากด้วยประสบการณ์